Pædagogiske kerneværdier

SFO THORVALD

Skolen ved Bülowsvej


PÆDAGOGISKE KERNEVÆRDIER


På SFO Thorvald har personale og ledelse gennem længere tid, arbejdet med at deffinere de pædagogiske kerneværdier.

Emnet bliver løbende taget op til diskussion og reflekssion, da det er grundstenen i vores samarbejde og arbejde med børnene.   • Frihed til at vælge.  

I SFO´en arbejder vi med en kultur, hvor børnene har medansvar for og indflydelse på, hvad de vil lave af aktiviteter, samt hvilke relationer de indgår i. Vi lægger vægt på at børnene lærer at træffe gode og hensigtsmæssige valg på egen hånd, indenfor en given ramme.   

I SFOtiden må børnene bevæge sig frit imellem alle husets etager, og kan derfor også danne, og vælge, relationer på tværs af alder og interesser.   

  

  • Vi behandler hinanden ordentligt.   

Det gælder i både sprog og handling, og for både børn og voksne. Vi er alle del af et forpligtende fællesskab med fælles ansvar for alles trivsel. Thorvald skal være et rart sted at være for alle. Som ansatte støtter vi op børnenes allerede gode og sunde relationer. Vi hjælper med at danne nye, hvor det kan være svært, eller hensigtsmæssigt ud fra et trivselsperspektiv.  

  

  • Selvstændig konfliktløsning.  

Vi ønsker at lære børnene at løse konflikter på en selvstændig, fornuftig og hensigtsmæssig måde.  

I konfliktløsningssituationer er vi undrende og stiller spørgsmål som får børnene til selv at reflektere over situationen, egen og andres rolle, samt hvilke handlemuligheder der blev benyttet og ellers var til rådighed i situationen.   

  

  • Anerkendelse og systemisk tænkning.  

Vi anerkender børns ret til at blive set, hørt og mødt hvor de er. Det betyder at for at behandle dem ens, er vi nødt til at behandle dem forskelligt  

I vores tilgang til børnene leder vi ikke nødvendigvis efter løsninger, men forståelser og perspektiver på hvorfor et barn handler som det gør. Vi vender tænkningen fra kun at være individfokuseret, til at kigge efter og søge forståelsen i relationer og kontekst.  

Et fællesskab rummer mange forskellige individer, hvilket er værdifuldt for både den enkelte og fællesskabet. Vi lærer børnene, at forskellighed er en del af normen, at vi kan lære af hinanden, og at vi skal fungere sammen. Der skal være plads til alle.  

  

  • Nærvær skaber kendskab og tryghed.  

Vi er organiseret ud fra et nærværs princip. SFO Thorvald er et stort, spændende, men for nogle også overvældende sted. Ved at arbejde i årgangsteams på forskellige etager, sikrer vi at børnene oplever at have en tryg base, med få nære voksne. Der i blandt deres primærpædagog.   

På etagerne tilbydes et bredt udbud af forskelligartede, spændende og udviklende aktiviteter. Aktiviteterne tager udgangspunkt i børnegruppens alder, interesser, evner og behov.   

I dagligdagen har pædagogen fokus på samvær med børnene, deres udvikling og trivsel samt at skabe gode rammer for børnenes SFO-tid. Ligeledes sikre pædagogerne, at børnene dagligt bliver informeret om de aktiviteter der foregår.   

  

  • Forældre er en ressource i arbejdet med børnene.


Vi ønsker, og søger altid, det gode samarbejde med forældrene, da vi mener det er den bedste vej til god trivsel og udvikling hos børnene.


Overordnet set arbejder vi på at inddrage forældrene via en god og tydelig kommunikation omkring ændringer, særlige arrangementer, fokuspunkter, aktiviteter eller lignende i hverdagen.


Hvad enten det er i forhold til arbejdet med en specifik børnegruppe eller det enkelte barn, anser vi forældresamarbejdet som en kæmpe ressource, og ønsker en åben, ærlig og tillidsfuld kommunikation, med plads til både ros og svære emner.